תקנון אתר
תקנון אתר חברת אם טי אר לבניין בע"מ, ח.פ 515794436 (MTR BUILDING Ltd) (להלן: "החברה"). www.mtrb.co.il משמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג המוצרים של החברה וליצור קשר מול החברה בנושאים שונים.
כל אדם הנכנס לאתר (להלן – "המשתמש ") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
כתב ויתור – על אף שחברת אם טי אר לבניין בע"מ ניסתה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר. חברת אם טי אר לבניין בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות ואינה מציגה כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כפי שפורסם באתר. אם טי אר לבניין בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל חבות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק, שגיאות כתיב או שגיאות אחרות או השמטות ובתוכן האתר. אם טי אר לבניין בע"מ רשאית לשנות את התוכניות או המוצרים המוזכרים בכל עת ללא הודעה מראש.
המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.
הייעוץ הטכני של חברת אם טי אר לבניין בע"מ, בין אם באופן פיזי, מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס לכל מוצר ומוצר.
השימוש במוצרי חברת אם טי אר לבניין בע"מ דורש בכל מקרה ומקרה בדיקת צורך, מטרה ותשתית בכדי לקבוע באם המוצר המדובר עומד בדרישות הספציפיות להם מיועד. חברת אם טי אר לבניין בע"מ מוגבלת מלספק חומר תקין ושווה לחומר ששולם עבורו. יש חובה בקיאה והבנה של כל מפרט טכני בכדי לבצע יישום נכון של כל מוצר ומוצר, יישום נכון של המוצר היינו באחריותו המלאה של המשתמש.
המשתמש היינו האחראי לעמידה בדרישות החוק ובקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים המחויבים על פי חוק.
המפרטים הטכניים של החברה צפויים להתעדכן מעת לעת והחברה רשאית לשנותם בכל עת ללא הודעה מראש. גרסה מעודכנת של המפרטים הטכניים תחליף כל מידע טכני קודם אשר נמצא או הועבר למשתמש, וכן כל מידע טכני קודם אינו בר תוקף.
זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים באתר זה, לרבות טקסטים, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגו החברה, שם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים לחברת אם טי אר לבניין בע"מ.
כל הערכים אשר מופיעים במפרטים הטכניים הינם לפי בדיקות המעבדה של חברת ISOMAT S.A.. ואין על חברת אם טי אר לבניין בע"מ כל אחריות בגין התוצאות, הנתונים, המספרים והפרטים אשר מופיעים במפרטים הטכניים הללו בכלל השפות המופיעות באתר.

לכל שאלה ו/או קבלת עדכון ו/או פרטים יש ליצור קשר עם החברה.

פרטי יצירת קשר חברת אם טי אר לבניין בע"מ:
רח' המייסדים 8, כפר חסידים.
ת.ד 77, כפר חסידים ב', 2045002.
טלפון: 04-3750001
פקס: 04-3750002
מייל: office@mtrb.co.il